Global Dignity Day 21. oktober 2015

Global Dignity Day 2015 blir i år på 21. oktober. Vi håper på stor deltakelse blant skolene, og er i gang med å rekruttere 1200 veiledere som er klare til denne viktige refleksjonen med ungdommenen denne dagen. Hold av datoen i kalenderen din!

Vi går inn i 2015, året da FNs tusenårsmål skal være oppfylt. Tre av målene er allerede nådd, halvere ekstrem fattigdom, bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødelige sykdommer og å halvere andelen av mennesker uten tilgang til rent vann. Fortsatt mangler det mye på å sikre utdanning til alle, styrke kvinners stilling, redusere barnedødeligheten og redusere svangerskapsrelatert dødelighet.

For at vi skal nå alle disse målene, kommer vi ikke utenom verdighet, kjernen i Global Dignity. Vi har alle en medfødt oppfatning om at vi er like mye verd som de rundt oss, noe som også blir beskrevet i alle religioner. Vi ser på dette som en fødselsrett, noe som ikke kan tas fra oss av noen eller noe.

Hvordan ville verden sett ut dersom vi alle hadde oppført oss som om alle mennesker betyr noe, at vi verdsatte andres verdighet uavhengig av hvem de er, hvor de bor, hvilket kjønn de har? Når vår verdighet blir krenket setter dette spor. Denne sårbarheten er lik for oss alle. Vi føler oss mindre verdt. Den får oss til å tvile på oss selv, til å stille spørsmålet om jeg er bra eller dårlig.

Alle i Norge kjenner Kardemommeloven, men det er dessverre ikke nok å bare være grei og snill. Vi må gjøre litt mer! Vi må fokusere mer på positive handlinger som styrker dem vi møter på vår vei og bidrar til at de føler seg verdsatt.

Det er derfor det arbeidet dere engasjerer dere i på Global Dignity Day er så viktig. Vi har tid til å stoppe opp to timer å reflektere over begrepet verdighet. Vi har rett og slett en plikt til å fokusere på dette. Selv om vi alle er født likeverdige, har ikke alle lært hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Dette må læres. Ved å anerkjenne andres verdighet kan vi unngå konflikter før de oppstår og vi kan legge et grunnlag på skolene der raushet, toleranse og respekt blir reelle verdier og et fundament for et godt skolemiljø, og en plass for trivsel og utvikling. Med ditt viktige bidrag ser vi at svært mange elever synes Global Dignity Day er en bra dag. Som veileder er du med på å så en viktig tanke om verdighet.